Pôvod huncokárov

 B o l i   t o   R a k ú š a n i a ?

  scan_(2018-11-21)0007

   Holzhackeri /ľudovo Huncokari/ boli kolonisti, ktorých v 18. storočí pozvali Pálffyovci na svoje majetky do Malých Karpát ako odborníkov na pestovanie a spracovanie dreva. Žili skoro 300 rokov v horských horárňach Malých Karpát a v záhorských lesoch ako etnicky uzavretá skupina s vlastnou kultúrou, zvykmi, nárečím a katolíckym náboženstvom. Po II. svetovej vojne splynuli s obyvateľstvom dedín.

       Častou témou potomkov Huncokarov je otázka: – Odkiaľ prišli naši predkovia do Malých Karpát, ktorá oblasť Európy je ich skutočnou pravlasťou?

       Odpovede nachádzame jednak v kolektívnej pamäti celej skupiny, jednak v zápisoch niektorých farských matrík a obecných kroník, jednak v odpovediach respondentov vo výstupoch z vedeckého výskumu v poslednom desaťročí 20.stor., ďalej štúdiom zvykov a praxe Pálffyovcov a tiež poznaním vtedajších zložitých ekonomických, politických a náboženských pomerov v Rakúsko-Uhorsku a v celej Európe.

       Otto Weber píše, že v stredoveku a začiatkom novoveku bol v dôsledku vojen, morov, vpádu Mongolov /1241/, Tatárov a tiež krátkeho priemerného veku obyvateľov v celej Európe nedostatok pracovných síl, preto migrácia bola normálnym javom.

       Tento autor príchod kolonistov delí na 3 základné fázy, hoci migrácia bola trvalým javom. Prví kolonisti prišli už za vlády Gejzu II. /1141-1162/. Boli to najmä nemecky hovoriaci baníci, remeselníci a obchodníci, ktorí sa pričinili i o rozvoj ťažby rúd a celkový rozvoj miest. Sami boli zväčša majetní ľudia. Usadili sa najmä v troch oblastiach: Bratislava a okolie, stredné Slovensko / Hauerland/ a Spiš.

       Keďže celé Slovensko okrem Záhoria leží v Karpatskom oblúku, týmto  Nemcom sa hovorí Karpatskí Nemci. Vo svojom erbe majú slovenský dvojramenný kríž ako znak Slovenskej republiky a troch miest s najväčším osídlením Karpatských Nemcov. Toto pomenovanie označuje pôvodných obyvateľov z Bavorska, Pruska i Saska, ale i iných krajín napr. zo Švajčiarska, z Rakúska, kde sa používa nemecký jazyk. Základným znakom ich súdržnosti zrejme nie je pôvod, ani územie, ale reč.

       O druhej etape ďalej Otto Weber vo svojich „pamätiach„ píše.: „V II. etape za panovania uhorského kráľa Ľudovíta I. /1343-1382/ prišli na úpätie Malých Karpát osadníci z Tyrolska a od hraníc Bavorska. Privolala ich sem zo svojho rodiska kráľova švagriná Margita, dcéra nemeckého cisára Henricha, vydatá za Ľudovítovho brata.

Neskôr sa i kráľ Belo IV. obrátil na svojich príbuzných, ktorí mali manželky z oblastí s nemeckým jazykom, aby do spustošeného Uhorska poslali nezamestnaných ľudí zo svojich panstiev. Boli to väčšinou chudobní bezzemkovia vymanení z poddanstva a prichádzajúci zo západu. Tu dostali od zemepána pôdu, ale museli vyklčovať les, odvodniť močiare a za obrábanie platili desiatkovú rentu. Pochádzali z tých istých oblastí, ako v prvej vlne. Boli pri zrode mnohých dedín v okolí Malých Karpát, postupne splynuli s domácim obyvateľstvom a často ostal po nich len názov dediny. Pr. Pernek /Bäreneck – Medvedí kút. Rárbok- Róhrbach- Potok v kroví a pod.

     Niekedy počujeme, že niekto označí i našich predkov – Holzhackerov názvom Karpatskí Nemci. Môže to byť správne v tom užšom zmysle, teda označenie podľa reči, ale nemusí to byť správne podľa krajiny pôvodu, podľa rodiska a teda národnosti. Často sa povrchne za Nemcov označujú i Rakúšania a Švajčiari len preto, že ich materčinou je nemčina.

Okrem toho okolnosti príchodu Holzhackerov v 17. a 18. stor. sú celkom iné, ako boli v stredoveku. Podľa názoru viacerých autorov by bolo presnejšie označiť Holzhackerov na Slovensku za nemecky hovoriacich občanov bývajúcich v Malých Karpatoch a zväčša /asi 90%/ pochádzajúcich z rakúskych hôr. Nemožno samozrejme vylúčiť jednotlivé rodiny i z Bavorských, Pruských a Saských území, ktoré hlavne zač.17. storočia migrovali z náboženských dôvodov smerom k Čechám, lebo i oblasť Záhoria bola pred príchodom Pálffyovcov luteránska, potom však striktne katolícka.

Otto Weber v popise rodokmeňa svojej tety Terézie Weberovej /1898/, vydatej za Františka Rybnikára/ 1896/ píše, že jeho prastarý otec Rybnikár Ján bol roľníkom z Podbranča a až jeho vnuk tiež Ján, bol zamestnaný ako drevorubač u Pálffyovcov. /viď. rodokmeň Oľgy Reisenauerovej/. Nemožno teda vylúčiť i Uhorský- Slovenský pôvod.

scan_(2018-11-21)0004Otto Weber s manželmi Teréziou Weberovou  a Františkom Rybnikárom

       Treba zvážiť, že ani Prusko- Rakúske vzťahy v stredoveku neboli láskyplné. V stredoveku sa trón nezískaval hlasovaním, ale bojom. Preto je normálne, že o Bratislavu a Viedeň mali záujem mnohí dobyvatelia, pri čom trpelo domáce obyvateľstvo a menší zemepáni. Zo severu smerovali do Rakúsko- Uhorských krajov Prušiaci, Sasi, Poliaci, Švédi i niektorí pražskí panovníci obyčajne popri rieke Morave a Záhorím. Tak napr. na Moravskom poli pri Gajaroch zahynul i kráľ Přemysl Otakar II.

       O prítomnosti nepriateľských Prusov v Malackách svedčí i dobový zápis gvardiána františkánov p. Kiliána Komnanského v kláštornej kronike. Píše: Za prusko- rakúskej vojny – dňa „20. júla 1866 16.000 Prusov vtiahlo do Malaciek a nepriateľským spôsobom podnikalo rôzne výtržnosti… Ešte toho dňa sa pohli na  Bratislavu a v Malackách zostalo len malé vojenské teleso. Kým 22. júla zviedli pri Bratislave krvavú bitku, zatiaľ rehoľná rodina… /modlila sa a / …trnula hrôzou a strachom, … lebo vyhrážali sa ako malé deti, že beda Malačanom, keby náhodou bitku prehrali. Na šťastie obidve strany uzavreli prímerie. Za ten čas Prusi sa vrátili z bojiska a až teraz sa začalo sužovanie obyvateľstva. Kláštor bol premenený na vojenský lazaret, …“

           Holzhackeri, ako posledná a organizovaná vlna kolonistov prišla na pozvanie Márie Terézie a Pálffyovcov pred 300 až 250 rokmi. Bolo to viacero Waldleutefamilie – horských rodín najmä z vlastného územia Rakúsko- Uhorska, prevažne z Dolného Rakúska, Štajerska a Tirolska. Boli to odborníci na pestovanie a spracovanie dreva. V tej dobe už rezali drevo oblúkovou pílou a nie iba sekerou, ako u nás.O ich Rakúskom pôvode hovorili viacerí predkovia ešte dnes žijúcej generácie potomkov. Moja matka Júlia Gschillová často sp omínala ako pravlasť predkov Rakúsko, hoci tam nikdy nebola.

Dr.Gabriela Habáňová z NÚ SAV v roku 1992 vo svojom výskume na tému: „Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry“ O skupine tzv. Huncokarov v Malých Karpatoch píše:  „Podľa Dr.F. Beránka /ktorý robil výskum priamo v rodinách Huncokarov za prvej ČSR a za Slovenského štátu/ bol vznik skupiny spätý s kolonizačnou politikou …grófa Pálffyho, ktorý v polovici 18. storočia povolal alpských lesných robotníkov s rodinami z juhu Dolného Rakúska a susedného Štajerska na svoje rozsiahle majetky v Malých Karpatoch. Dr.Beránek pri výskume býval u Huncokarov a prešiel ich viacero.

V kolektívnej pamäti tzv. Huncokarov pretrvávalo vedomie pôvodu z Tirolska, resp, z Rakúska. Drevorubači, vedomí si svojej funkcie a poslania hovoria: „Naši praprarodičia pochádzali z Rakúska. To hovorili moji rodičia. Na drevorubačstvo došli, drevo rúbať, lebo tu nebolo takých odborníkov a v Rakúsku boli lepší odborníci.“ /74 ročný lesník z Cajly/. „Lebo to boli majstri drevorubači! /82 ročný lesník zo Smoleníc./ Presídlením … neprišlo k zmene charakteru sociálnych väzieb medzi drevorubačmi a panstvom, o čom by mohla svedčiť i nasledujúca informácia 6O- ročného respondenta zo Smoleníc: „To bolo jednoduché, išel sem Gróf a on si zebral svojich ľudí. A on sa na tých ľudí mohel spolehnút, tí jaksik boli jeho verní.“ Toľko z výskumu v r.1992.

Je tiež známe, že doteraz v strednej časti Malých Karpát, od Pezinka po Plavecký Peter sa našlo len málo výpovedí alebo svedectvo o pôvode Huncokarov mimo Rakúska.

   Počul som už i názor, že naši predkovia úmyselne alebo neúmyselne mohli skomoliť alebo zmeniť svoj pôvod:

K tomuto sa vyjadrila Lotti Weberová–Hrozáňová takto: Nechcem poprieť, že tu mohli byť i rodiny z Nemecka rečou i rodom. Neviem. Ale čo je to za človeka, ktorý dokáže poprieť svoj pôvod? Iba človek- prospechár, človek bez zásad dokáže poprieť svoj pôvod pre výhody, ktoré mu to prináša. Ale to naši nerobili ani za Rakúsko-Uhorska, ani za Hitlera, ani za komunistov. Fašizmus i komunizmus im boli cudzie a protivné. V našich rodinách sa zo zásady hovorila pravda, lebo to bola jediná hodnota, ktorú títo ľudia vlastnili.

Potom za I. ČSR a SŠ niektorí požiadali o slovenské občianstvo, lebo ich rodičia a prarodičia sa narodili v slovenských horách, mnohé deti mali slovenských partnerov a báli sa prenasledovania komunistickým režimom pre kolektívnu vinu. Už vtedy bola svetová prax taká, že o občianstvo mohol požiadať každý, kto žil a pracoval aspoň 5 rokov v danej krajine.

      Pre Rakúsku verziu pôvodu Huncokarov svedčí i skutočnosť, že panstvá Pálffyovcov v Rakúsku sa nachádzali hlavne v Burgenlande a priľahlom Štejersku, či v Hornom i Dolnom Rakúsku. Ja som doteraz neobjavil ani jedných Pálffyovcov v Nemecku.

Na túto tému vyšiel tiež zaujímavý článok v novinách Pezinčan 6/2013. Autorka Petra Pospechová sa vo svojom článku pýta: Boli to Rakúšania?   A uvádza: „Zatiaľ najstaršie doklady o tunajších – ľuďoch z lesov máme vďaka matričným záznamom. Podľa tradičných priezvisk môžeme k Huncokarom priradiť azda Annu Máriu Reisinger, dcéru Filipa a Kataríny z Cajle, či Teréziu Osensvotner, dcéru Mateja, obe z Cajle, narodené v auguste a v septembri 1751. Jednoznačne lesným dieťaťom bola aj Alžbeta, dcéra Mateja Keima a Terézie Osenswontner, nar.24.9.1786. Pri bydlisku rodičov je uvedené „ex silvis Czailensibus“ a sobášili sa v novembri 1780. Pri mene 29. ročného Mateja je poznámka „hulcokár z Rakús“.

Ďalej: Dcéra Vinca Šikulu známeho huncokárskeho autora, spisovateľka Veronika Šikulová v článku “Kedysi v týchto lesoch“ vyslovila názor, že horskí drevorubači prišli prevažne z Dolného Rakúska a zo Štajerska aj s rodinami do tejto oblasti v 18. storočí. / Celý článok je zverejnený na stránke Pravdy, v bloku Názory, zo dňa 25. I. 2017./

        V roku 2017 sme si urobili s bratom Milanom výlet cestami prvej triedy z Eisenstadtu /Wiedeň/ juhozápadným smerom na Gratz. Na cintorínoch v priľahlých dedinách a mestách sme úmyselne hľadali hroby s menami zhodnými s priezviskami Huncokarov, /samozrejme nie našich predkov/. Skoro v každom Früdhofe sme 2-3 hľadané mená našli: napr.

Tschurndorf ………………………………..    3 hroby s menom Steiner /1880 /

Neppersdorf ………………………………..   viac Steinerov a Weber / 1930 /

St. Martin    ………………………………..      3x Weber /1887/, Fráz , Heinrich

Kirschlach (Hrad Palffyovcov) …….    Weber / 1876/, Czermak,

Krumbach /Kirchhof/…………………..   Kraus, Weber a veľa – Schwartz

Glognitz /nádherný Bergfrűdhof /….  Weber, Schwartz

Mária Schutz ……………………………..      3 x Steiner, 2 x Eckhardt

Mariazel / Kirchhof /……………………   Weber –   /1842 – 1874 /

                                                                                                  /1848 – 1890 /

                                                                                                  /1878 – 1901/

                                                                                                  /1900 – XX /

Tým samozrejme nevylučujeme rodiny i z iných, niektoré i z mimo nemeckých oblastí Európy. Alebo to, že ich príchod mohol byť tiež postupný.

     Autori Dr. Hostin a Dr. Tačovský dokonca uvádzajú možnosti príchodu prvých Holzhackerov už pred rokom 1600 a to tiež z oblastí terajšieho Nemecka. Často to boli luteráni, ktorí utekali pred náboženským prenasledovaním a usadili sa na panstve evanjelických Balaššovcov z Plaveckého hradu. Alebo, ako píše Otto Weber, okolo roku 1800 utekali niektorí pred verbovaním do proti napoleónskych vojsk, alebo do proti habsburských povstaní /1604- 1711/.

O jednom takomto skoršom náboženskom dôvode píše v príbehu „ Dutá lipa“ Alexander Nemčovský vo vlastivednom čítaní Devín – V. diel v roku 1936.

Článok je tiež zverejnený v knihe „Z dejín obce Sološnica od Mgr. Ferdinanda Foltýneka z roku 2007. / Pre tento účel je článok o 50% skrátený./

Píše sa v ňom, že starší ľudia / okolo 1800/ zo Sološnice vedia o udalostiach v malej osade v horách nazývanej Hohlind – Dutá lipa, ktorej zbytky nachádzame po dnes. Osada 15-20 chalúp bola staršia ako Sološnica. V archíve malackého panstva sa vraj spomína ako „colónia sub montemrasturn“ – osada pod vrchom Roštún. Pred chalupami rástli lipy. Ako hovorí podanie najväčšia lipa vraj v časoch pred tolerančným patentom Jozefa II. / teda za rekatolizácie oblasti západného Slovenska Pálffyovcami,/ slúžievala za noci utajeným protestantom, vlastne „českým bratom“ za miesto náboženských schôdzok. Lipa mala dutý kmeň a tajní prívrženci vyliezali rebríkom hore do koruny, odtiaľ sa spúšťali do priestornej dutiny a tam spievali žalmy a plakali nad svojim osudom. Bolo to často až príšerné a nezasvätení to pokladali za mátoženie.

A tu zrazu vyhlásením Tolerančného patentu cisárom Jozefom II.13.októbra 1781 svitol tajným vyznavačom „Českým bratom„ deň slobody. Rozpráva sa, že pred milovanou lipou a v jej korune spievali žalmy a radovali sa. Potom sa vysťahovali do Pezinka a do Modry, niektorí však prijali katolícku vieru a prišli do Sološnice. Potom osada spustla. Panstvo tam následne postavilo vápenné pece a zriadilo tam byty pre drevorubačov, ktorých povolalo z Tyrolska, /Aschenschwandtner, Rofner, Stein, Hirner, Weber, Grosshappel, Nitschneider,/ zo Štajerska /Troster, Stein, Himberger, Tandlmayer, atď. Nemcov z Čiech /Hartinger, Strasser, Eckhardt, Gschill…/. Slovákov bolo prijatých len málo /Tulák, Šalát, Vrátny, Rybnikár, Mravec./ Tieto rodiny doposiaľ tu v okolí jestvujú.

    Svetlom nádeje v tejto spleti otázok môže byť “Projekt Huncokári“, ktorý na základe prideleného grantu rozpracovala Filozofická fakulta Trnavskej univerzity. Okrem iných stránok života Huncokárov rieši i otázku ich možného územného pôvodu na základe porovnávania rôznych miestnych nárečí v Rakúsku a Nemecku s nárečím Huncokarov.

     Veľmi cenným prameňom pre pracovníkov Katedry germanistiky TU je dnes už 90 ročná pani Klotilda Hrozáňová rod.Weberová, Lotti -1928 .

Táto najmladšia dcéra Márie Gschillovej a hájnika Júliusa Webera prežila svoje detstvo a mladosť v huncokárskej rodine a dobre ovláda ich miestny dialekt. Pred II. svet. vojnou navštevovala nemecké a po vojne slovenské triedy ZŠ v Častej a na Píle. Získala tým schopnosť analyticko- syntetického jazykového myslenia a porovnávania týchto „troch jazykov.“ Ona jediná z celej našej rodiny mohla z vlastnej iniciatívy v roku 2005 napísať 30 stranový písomný materiál, obsahujúci gramatické rozdiely pri porovnaní jednotlivých slov a najčastejšie používaných viet a súvetí. Schopná je plynule hovoriť i písať huncokárskym dialektom.

scan_(2018-11-21)0005Otto a Lotti Weberovci s rodičmi

Časť rukopisu jej rodného holzhacker dialektu bola so súhlasom autorky zverejnená v Tačovského Kronike rodu Hirner na strane 68 , a na tejto našej WEB stránke pod hlavičkou Klotilda Weberová- Hrozáňová.Image190418222438-page-001Rukopis Lotti Hrozáňovej (1.strana zápiskov spomienok o jazyku predkov)

      Prvé výsledky univerzitného výskumu naznačujú, že podobným dialektom sa hovorí v centrálnom Rakúsku v Salzburských Alpách, v územnom trojuholníku – Ľadovec Dachstein s historickým mestom Hallstadtt, ďalej na Salzburg, potom na sever pozdĺž hranice s Bavorskom.

Historické mesto Hallstatt /pozri tiež článok- Výlet do Rakúska/

scan_(2018-11-21)0002

Salzburgscan_(2018-11-21)0003

Sama sesternica Lotti vylučuje Tirolsko pre používanie iných koncoviek pri skracovaní slov  pr, ……isch. Držme preto palce TU pri aktuálnom výskume pôvodu našich predkov.

scan_(2018-11-21)0006Vľavo sedí Lotti Weberová Hrozáňová, vpravo Dušan Dobrovodský.

IMG_1085V strede Lotti Hrozáňová s dcérou Ľubkou v rozhovore s Doc. Novákovou

P1010776Jazykovedci z Trnavskej univerzity Cyrila Metoda na pracovnej návšteve u potomkov /na fotografii s D.Dobrovodským/

Záver: Z doterajších našich poznaní, výpovedí našich predkov a písomných dokumentov vyplýva, že táto tretia migrácia sa od predošlých, chaotických podstatne líšila.

           Na základe uvedených poznatkov sa prikláňam k názoru, že Pálffyovci, ako vzorní hodnostári na cisárskom dvore, nezískavali cudzie pracovné sily ani vojenskou silou, ani za peniaze. Preto po vydaní hospodárskych dekrétov: pr. Cisára Maximiliána II. v r. 1545 – „Die Waldordunk Constitúcia Maximiliána“ a Márie Terézie v r. 1769 – „Silvarum Conservadarum et lignicidi Ordo“ Pálffyovci situáciu zvážili, zbytočne ju nekomplikovali a pre hospodárne využívanie lesnej hmoty a nutných nákladov, pozvali odborníkov, ktorých alebo sami mali k dispozícii na svojich majetkoch, alebo ich získali z niektorého migračného tábora oslobodených a nezamestnaných poddaných, okolo väčších miest. /I tento názor študujú výskumníci TU./

Ukazuje sa, že Huncokári aspoň z 90% boli Rakúšania, samozrejme hovoriaci Nemčinou. Pálffyovci sa ukázali ako horliví rekatolizátori na svojich panstvách, preto katolícke náboženstvo u nových zamestnancov pravdepodobne vyžadovali.

Zdá sa teda, že dôvodom presunu Huncokárov bola profesne a kultovo špecifická potreba mať prácu a náboženský pokoj a u Pálffyovcov časovo neodkladný podnikateľský zámer  odborne obhospodarovať lesy.

Preto možno predpokladať, že sa od predošlých migrácii táto podstatne líšila. Keďže panstvá Pálffyovcov boli výlučne v Raskúsko-Uhorsku, nepozývali Huncokarov z nepriateľských území. Možno však tiež súhlasiť, že sa napr. pre odchod rozhodli niektoré mladé rodiny s viacgeneračným bývaním, ktorým boli sľúbené lepšie podmienky a sloboda katolíckeho vierovyznania v čase reformácie ich pôvodného zemepána.

Väčšina potomkov Huncokárov je teda presvedčená, že počet Hulcokarov z Nemeckých oblastí nie je ani 10 percentný.

     Je na škodu historickej pravde, že všetkým, ktorí v dejinách Huncokárov chcú poznať skutočnú pravdu chýbajú písomné dôkazy. Ako som spoznal etickú, morálnu a duchovnú úroveň väčšiny Pálffyovcov verím, že Pálffyovci začiatkom novoveku všetky príjmy a výdavky, ako i mená zamestnancov dôsledne uchovávali a že napriek revolučným udalostiam stihli tieto písomnosti uložiť a zachovať. Preto by som rád poznal skládku vyše 300 krabíc v našich archívoch, ktoré sú /podľa známeho malackého historika/ doteraz nedotknuté, a teda pre nás nedostupné. Dúfam, že raz sa ujde nejaký grantík i na tieto účely.

My, potomkovia holzhackerov dúfame, že súčasný výskum potvrdí odkazy našich predkov a skutočne dokáže ich rakúsky pôvod. Potom budú následujúce zábery obrazom ich pôvodnej vlasti.

scan_(2018-11-21)0008Ľadovec Dachstein 2995 m.

P1050776

P1050752

P1050768

P1050641

Dušan Dobrovodský  /september 2018/