Hodová sv.omša na Červenom Kameni

PÚŤ NA ČERVENÝ KAMEŇ

Púť v hradnej Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie sa každoročne koná v nedeľu okolo 15. augusta. Je všeobecne známe, že naši predkovia sa niekoľkokrát v roku radi pútí zúčastnili, lebo to bol obľúbený prejav ich viery a tiež kultúrno – spoločenský zážitok pre dospelých i pre deti.

Od polovice 18. stor. Pálffyovci, zamestnanci Pálffyovcov i priaznivci z dedín putovali k pohrebnej kaplnke Pálffyovcov pri hrade Červený Kameň a pri neďalekej pustovni. Bývalo to 5.augusta na sviatok Panny Márie Snežnej. Huncokári spolu so svojimi priateľmi prosili /pite fir uns Gotes zegnen – božie požehnanie/ a obetovali za zosnulých chlebodarcov i za svojich predkov.

V druhej polovici 18. stor. bola od kaplnky k hradu postavená krížová cesta. Za kaplnkou je obnovená kalvária. Po dočasnom prenasledovaní cirkvi za monarchie sa po čase púte znovu obnovili a Pálffyovci ich preniesli do hradnej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie. Druhý raz Červenokamenské púte zakázal konať komunistický režim po roku 1950 a obnovené boli až po roku 1999.

Púť na Červený Kameň 15.8.1943
Lotti Weberová, Otto Weber, ich otec lesník Július Weber, vpravo rodina Dobrovodská – Júlia Gschillová a jej manžel Martin so synmi Milanom a Dušanom.

V roku 2020 sme sa na hrade Červený Kameň stretli v nedeľu 16. augusta za hojnej účasti pútnikov z domácich farností, ale i zo vzdialenejších miest. Púť sa začala sprievodom detí, požiarnikov s prápormi a ovenčenou sochou Panny Márie, mládeže v krojoch s obetnými darmi, hudobnej kapely, miništrantmi a celebrantmi.

V tomto roku bol hlavným celebrantom vojenský kaplán z leteckého útvaru v Kuchyni major a vdp. Slávko Ganaj. V homílii veriacich oslovil svojským osobným ľudským a presvedčivým prejavom. Po sv. omši a iných modlitbách bola zaspievaná mariánska pieseň a pápežská hymna. Celá vydarená slávnosť bola ukončená záverečným slávnostným sprievodom.

Vpravo Monika Valentovičová z Dubovej
Hlavný celebrant Vdp. Slávko Ganaj

Po slávnostnom ceremoniáli si viacero potomkov i hostí prezrelo pamätnú expozíciu Huncokárov na hradnom nádvorí, kde sa živo o minulosti našich predkov diskutovalo. Potom sme sa chutne naobedovali v hradnej reštaurácii a s peknými dojmami sme pomaly odchádzali.

Foto z múzejnej expozície na Červenom Kameni.